Home

Gebruikvoorwaarden

Welkom op de website van DHB Bank N.V. Branch Belgie (“DHB”) 

DHB verzoekt alle gebruikers om de volgende voorwaarden aandachtig te lezen. Door zich toegang te verschaffen tot de website van DHB (www.dhbbank.be) en deze te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden.

De toegang tot de website is gratis. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicetienetwerk zijn voor rekening van de bezoeker, overeenkomstig de voorwaarden die bepaald zijn door de gebruikte toegangproviders en telecommunicatie operatoren.  


Informatie op de website van DHB 

DHB waakt over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. Zij stelt alle redelijke middelen in het werk om op de website van DHB correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan DHB te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op haar website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige website van DHB of een gedeelte ervan onderbreken.

  • De inlichtingen, opinies en simulaties op de website van DHB, verstrekt door DHB, zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders.
  • Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van DHB, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en DHB kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen.
  • Zij worden verstrekt louter ter informatie en los van elke contractuele relatie met DHB en/of elke eenzijdige verbintenis van DHB.
  • Zij kunnen nooit worden beschouwd als een aanbeveling, raadgeving of directe of persoonlijke aansporing of aankoop van bankproducten of –diensten of van verzekeringen.
  • Ze vormen slechts beoordelingselementen voor de internetgebruiker die vrij blijft in zijn beslissing en die als enige verantwoordelijk blijft voor het gebruik dat hij ervan maakt.De internetgebruiker kan terecht in  DHB verstigingen in Belgie voor bijkomende inlichtingen en eventueel een gepersonaliseerd aanbod.

De tarieven op de website van DHB gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden. Ze gelden niet als een aanbod om te contracteren.


Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege is DHB op die manier in het bijzonder niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het doorgeven van een virus ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen, de onderbreking van de toegang tot de website als gevolg van storingen op de communicatielijnen of verbindingsproblemen, de ongeoorloofde toegang tot de website, staking of het optreden van elk geval van overmacht.

Beschikbaarheid van de website In de mate van haar mogelijkheden en van de beperkingen bepaald in het voorgaande punt, zet DHB zich in om haar website 7 dagen op 7 en 24 uren op 24 toegankelijk te houden. DHB verbindt zich er niet toe een continue, onafgebroken en beveiligde toegang tot haar website te verschaffen. DHB behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot haar website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen. DHB stelt alles in het werk om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en om de tgebruikers over ervan te informeren.


Hyperlinks

Elke aanmaak van een hyperlink naar de homepage of secundare pagina’s, naar bestanden of toepassingen van de website van DHB, al dan niet voor commerciële doeleinden, moet het voorwerp uitmaken van de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van DHB. De framing van het geheel of van delen van website van DHB is strikt verboden zonder voorafgaande enschriftelijke toelating van ING.

DHB kan niet aansprakelijke worden gesteld voor hyperlinks naar andere websites. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor de inhoude van websites waarnaar de website leidt via hyperlinks of voor verliezen die optreden bij het bezoeken van deze websties. De gebruiker bezoekt andere webstites op eigen risico. 


Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

DHB behoudt zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op de website van DHB zelf en op alle elementen waaruit de site is samengesteld, in het bijzonder wat betreft doch nietbeperkt tot de teksten, illustraties, layout en informaticaprogramma’s.

De internetgebruiker geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op de website van DHB. Er wordt evenwel geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen op de internetgebruiker. Deze licentie geeft de internetgebruiker enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de website van DHB, deze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de op de site aangeboden diensten, enkel voor zijn persoonlijke behoeften. Elke reproductie en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van de website van DHB, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van DHB. Ook het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet substantiële delen van de inhoud van de website van DHB, onder om het even welke vorm en op om het even welke manier, zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van de website van DHB of een ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van DHB.

De al dan niet gedeponeerde merken, benamingen en logo’s die zich op de website van DHB bevinden,zijn de uitsluitende eigendom van DHB of van andere vennootschappen en kunnen niet worden overgenomen. De internetgebruikers mogen ze met name niet gebruiken als metatags op andere websites.


Toepassing van de gebruiksvoorwaarden;

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van DHB bezoekt. DHB behoudt zich het recht voor te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, waarbij de internetgebruikers op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijziging op de website van DHB. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van DHB bezoekt, zijn in elk geval deze die op de website van DHB zijn vermeld bij de toegang van de internetgebruiker tot de site.

De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloedop de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen ervan. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire, dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.


Toepasselijk toezicht:

DHB België is als kredietinstelling en verzekeringsmakelaar onderworpen aan de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel – tel. 02 220 52 11 – fax 02 220 52 75 – www.FSMA.be.

DHB Belgie is onderdeel van DHB Bank N.V., gevestigd aan het Weena 780, 3014 DA  Rotterdam, Nederland en staat onder toezicht van de Nederlandsche Bank (www.dnb.nl).