Home

Disclaimer

Door toegang te nemen tot deze Website of de inhoud en informatie die erin is vervat (hierna gezamenlijk "de Website" genoemd), erkent u dat u de volgende algemene voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

De website is uitgegeven door DHB Bank N.V., met maatschappelijke zetel te Weena 780, 3014DA Rotterdam, Nederland, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder 0464.655.437 (hierna: "DHB Bank").

DHB Bank heeft de website ontworpen om algemene informatie te verstrekken en om de communicatie tussen haar en haar klanten, beleggers en het grote publiek te vergemakkelijken. Geen enkele informatie op de Website kan worden beschouwd als een aanbod om te investeren of om welke overeenkomst dan ook te sluiten.

DHB Bank verplicht zich ertoe alle zorgvuldigheid te betrachten die redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om ervoor te zorgen dat de informatie die op de Website wordt verstrekt, juist en up-to-date is. DHB Bank staat echter niet in voor de nauwkeurigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op de Website wordt verstrekt. DHB Bank wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie, met uitzondering van fraude of grove nalatigheid. Bovendien behoudt het zich het recht voor om de website zonder kennisgeving te wijzigen.

DHB Bank wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites van derden waarnaar deze Website retourneert of die naar deze Website verwijst. DHB Bank adviseert u om de gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden zorgvuldig te lezen aangezien DHB Bank geen controle over hen of hun inhoud heeft.

DHB Bank behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten op de Website voor. Elk gebruik, reproductie of verspreiding van de inhoud of informatie op de Website voor andere doeleinden dan strikt privé is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DHB Bank.

DHB Bank is niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, beveiligingsinbreuken, virussen, malware, fouten of andere omissies of andere gebreken.