Home

Beleid Belangenconflicten


Beleid inzake belangenconflicten

A. Inleiding:
DHB Bank wil met haar klanten een eerlijke en billijke relatie onderhouden die de belangen van haar klanten zo goed mogelijk dient.

Het is in dat kader en overeenkomstig de geldende wetgeving dat wij deze maatregelen hebben getroffen om eventuele belangenconflicten die zich in het kader van onze activiteiten kunnen voordoen, te identificeren, voorkomen en beheren.

Er werd een beleid opgesteld voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kunt u er kennis van nemen.

B. Wat is een belangenconflict?
Een belangenconflict kan zich voordoen wanneer twee of meerdere personen tegengestelde belangen hebben. Het gevolg van dit conflict is dat het de belangen van de klant zou kunnen schaden.

C. Identificatie van belangenconflicten:
Een belangenconflict kan zich voordoen tussen:

 • DHB Bank (met inbegrip van haar beheerders, directieleden enz.) en haar klanten
 • Meerdere klanten onderling
 • Verschillende werknemers of dienstverleners van DHB Bank
 • DHB Bank en haar partners (bv. Cardif)
 • DHB Bank en haar werknemers of dienstverleners

Hieronder vindt u voorbeelden van belangenconflicten die zich kunnen voordoen:

 • DHB Bank kan financiële winst halen of financieel verlies vermijden ten koste van de klant;
 • DHB Bank kan een belang hebben in het resultaat van een dienst dat verschilt van het belang van de klant;
 • DHB Bank zou dezelfde professionele activiteit uitoefenen als de klant;
 • Een werknemer of dienstverlener van DHB Bank zou diensten vragen (bv. een lening) bij DHB Bank;
 • een medewerker van DHB Bank zou geschenken of voordelen aanvaarden die strijdig kunnen worden geacht met de interne reglementen van DHB Bank en debelangen van de klant;
 • DHB Bank zou van een andere persoon dan de klant een voordeel ontvangen met betrekking tot de diensten die ze aan de klant verstrekt, in de vorm van geld, goederen of diensten, buiten de gebruikelijke commissie of kosten voor deze dienst;
 • een medewerker van DHB Bank zou persoonlijke relaties onderhouden met de klant of een andere medewerker van DHB Bank die de klanten zou kunnen schaden.

D. Beleid voor het beheer van belangenconflicten:
Na de belangenconflicten die zich in het kader van onze activiteiten kunnen voordoen te hebben geïdentificeerd, hebben we maatregelen getroffen om elk geïdentificeerde mogelijke belangenconflict te beheren en  zo de eventuele negatieve gevolgen voor onze klanten te kunnen vermijden.

Alle medewerkers van DHB Bank moeten de interne procedures naleven met:

 • de principes en maatregelen die ze moeten naleven in het kader van de preventie en het beheer van belangenconflicten;
 • een beloningsbeleid voor het personeel; en
 • een beleid inzake geschenken en andere voordelen.

E. Informatie aan de klant:
Indien de maatregelen die DHB Bank heeft genomen om een belangenconflict te voorkomen of beheren het niet zouden toelaten de belangen van de klant voldoende te beschermen, wordt hij in kennis gesteld van het bestaan van het belangenconflict zodat hij met kennis van zake kan beslissen al dan niet een beroep te blijven doen op de diensten van DHB Bank.

Indien DHB Bank van mening is dat een belangenconflict niet kan worden opgelost, behoudt ze zich het recht voor het verzoek van de klant af te wijzen om de  belangen van deze klant zo goed mogelijk te beschermen.

F. Register van belangenconflicten:
Naast een lijst van mogelijke belangenconflicten houdt DHB Bank een register van de belangenconflicten bij dat ze regelmatig updatet. Dit register bevat de belangenconflicten die zich voordoen en een aanzienlijk risico inhouden de belangen van een of meerdere klanten te schaden. De vermelding van belangenconflicten in dit register kan leiden tot een update van de lijst met mogelijke belangenconflicten en omgekeerd.