Home

DHB Financial Services

Schuldsaldoverzekering (tak21)


Persoonlijke lening:

DHB Financial Services werkt samen met verzekeringsmaatschappijen gespecialiseerd in dekkingen voor leningen op afbetaling.

Hebt u net een persoonlijke lening onderschreven bij DHB Financial Services? Hebt u al gedacht aan de gevolgen die deze lening zou kunnen hebben voor de financiële situatie van uw dierbaren indien een van de volgende gebeurtenissen u zou overkomen: een onverwacht overlijden of arbeidsongeschiktheid? Deze onverwachte gebeurtenissen berokkenen schade zowel op financieel als op geestelijk vlak.
Onze schuldsaldoverzekering is bedoeld voor mensen die zich willen beschermen tegen deze financiële gevolgen.  Dankzij deze dekking zorgt u ervoor dat uzelf en uw dierbaren beschermd worden op deze moeilijke momenten.
 
De schuldsaldoverzekering komt tussen in geval van:
* Overlijden van de verzekerde persoon die een persoonlijke lening afgesloten heeft, in dit geval zal de verzekeringsmaatschappij tussenkomen voor het verzekerde uitstaande bedrag van de lening.
* Definitieve volledige invaliditeit en/of tijdelijke arbeidsongeschiktheid, in dit geval zal de schuldsaldoverzekering tussenkomen door de betaling van de verzekerde maandelijkse aflossing op zich te nemen.

Dekking percentage:
Als je met twee leent, kunnen beide partners zich voor het volledige kapitaal verzekeren (100%). In dat geval zal bij een overlijden het verzekerde kapitaal voor de volle 100% worden afgelost dankzij de schuldsaldoverzekeraar, en hoeft de overblijvende partner niets meer af te lossen.
Wordt  echter gekozen voor een 50-50-verhouding waarbij elke partner zich voor de helft verzekert. Een 50-50-dekking wordt vaak genomen in de optiek van loonsverhogingen in het verschiet, een nieuwe job met betere voorwaarden, de grotere financiële reserve naarmate je ouder wordt, etc.
Opgelet: opteer je voor een 50-50-verhouding, dan moet bij overlijden de overblijvende partner nog steeds de helft van de maandelijkse aflossing (of de helft van het totale verzekerde kapitaal) op zich nemen. Wil je helemaal safe zitten? Dan kies je het best voor een 100-100-verhouding.
 
Lexicon van Schuldsaldoverzekering
Verzekeraar: Verzekeringsmaatschappij partner van DHB Financial Services.
Verzekerde: Fysieke persoon op wiens hoofd het risico rust dat door de Verzekeraar wordt gedekt.
Verzekeringsnemer (Onderschrijver) : Fysieke persoon die de bepalingen van het contract aanvaardt en de premies betaalt. De Verzekerde en de Verzekeringsnemer kunnen dezelfde persoon zijn.

Begunstigde: Fysieke persoon of rechtspersoon die de uitbetaling zal ontvangen indien het risico, dat door de Verzekeraar wordt gedekt, zich voordoet. Er dient rekening mee gehouden te worden dat indien de in de Bijzondere Voorwaarden vermelde begunstigde de leningsinstelling is, deze aanstelling eveneens geldt voor de gedeeltelijke en de totale arbeidsongeschiktheid.
Indien het niet de leningsinstelling is, zullen de prestaties in het geval van een gedeeltelijke en totale arbeidsongeschiktheid aan de Verzekerde gestort worden.
Volledige Blijvende Invaliditeit (V.B.I.): De Verzekerde wordt als volledig blijvend invalide beschouwd wanneer hij niet langer in staat is om gelijk welke bezoldigde activiteit uit te voeren, met inbegrip van een directieactiviteit of een bewakingsopdracht, en dit voor permanente duur. De invaliditeit moet volledig zijn en moet zijn erkend door een deskundige medische instantie.
Volledige Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid (V.T.A.): De Verzekerde wordt als volledig tijdelijk arbeidsongeschikt beschouwd wanneer hij volledig arbeidsongeschikt is ten gevolge van een ongeval of een ziekte en daardoor geen enkele bezoldigde activiteit kan uitoefenen, met inbegrip van een directieactiviteit of een bewakingsopdracht. De tijdelijke arbeidsongeschiktheid moet volledig zijn en moet zijn erkend door een deskundige medische instantie. Bovendien is een schadeloosstelling pas mogelijk na een periode van 90 opeenvolgende dagen arbeidsongeschiktheid (wachttijd).
Ziekte: Elke wijziging in de gezondheidstoestand vastgesteld door een medische instantie.
Ongeval: Elk aantoonbaar lichamelijk letsel, dat niet bewust door de Verzekerde werd aangebracht en dat werd veroorzaakt door een plotse, externe oorzaak.
Schadegeval: Elke gebeurtenis die beantwoordt aan de definitie van een gewaarborgd risico, met name overlijden door een ongeval of ziekte ; daarnaast, indien deze bijkomende waarborgen onderschreven werden, Volledige Blijvende Invaliditeit en Volledige Tijdelijke Arbeidsongeschiktheid, zoals bepaald in onderhavige algemene voorwaarden en die niet het gevolg zijn van ziektes, pathologieën, ongevallen, om het even welke gebeurtenis uitgesloten door de wettelijke normen met betrekking tot de levensverzekering, onderhavige Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, indien deze laatste een of meerdere bijzondere uitsluitingen voorzien voor bepaalde gevallen.

 BNP Paribas Cardif 

 Afi.Esca -groupe Burrus


DHB Financial Services is onderdeel van de DHB Bank N.V. groep
Keizerinlaan 66, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0760975292