Functiebeschrijving Boekhouder + Algemene Zaken

ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE FUNCTIE
Samen met je collega's zorg je ervoor dat de boekhouding en de daarbij horende administratie en reporting van de Belgische tak van de bank tot in de puntjes verzorgd wordt.
Je voert een algemene en specifiek boekhouding en controleert de boekhoudkundige documenten op hun juistheid. Je werkt volgens de interne richtlijnen en de financiële en boekhoudkundige wet- en regelgeving.

PLAATS IN DE ORGANISATIE
Je maakt deel uit van het Belgisch accounting departement, dat verantwoordelijk is voor een optimale en kwalitatieve werking van het Belgisch Departement.
Dagelijks werk je nauw samen met 2 collega-boekhouders.
Je stemt regelmatig met hen af over de door hen op te volgen deadlines.
Je hebt ook regelmatig contact met interne audit en andere externe partijen (zoals bv. onze bedrijfsrevisor).

 TAKENPAKKET
Binnen het takenpakket kunnen de volgende onderdelen en taken onderscheiden worden:
1. Administratie en boekhouding
• het inboeken en opvolgen van openstaande facturen, beantwoorden van vragen m.b.t. facturen,  
   oplossen van problemen m.b.t. de facturen, het voorbereiden en uitvoeren van betalingen
• Zorgen voor boekhoudkundige verwerking: het inboeken van verschillende facturen en diverse
   andere boekingen (lonen, onkosten, afschrijvingen, etc.), opvolgen van de banken, het nazicht van     
   de rekeningen, helpen bij de maandelijkse/jaarlijkse specifieke centralisaties en  
   afsluitverrichtingen, etc.
• Assisteren bij maandelijkse reporting, de opmaak van de BTW- en belastingaangiften.
• Een klein deel van jouw werk betreft ook het opvolgen van de algemene zaken.
 
2. Rapportering, tussentijdse cijfers en eindejaarsafsluiting
• Mee zorgen voor een goede voorbereiding van de financiële jaarafsluiting
• Activiteiten i.v.m. bedrijfsrevisor: o.m. de voorbereiding van dossiers voor de bedrijfsrevisor en
   assistentie bij de tussentijdse en statutaire eindejaarsaudit.
• Aanleveren van (ad hoc) boekhoudkundige rapporten aan met het oog op interne of externe
   rapportage, actieve bijdrage verlenen aan het steeds verder optimaliseren van deze rapportering.
• Mee opvolgen van het budget en aanleveren van de nodige rapporten in dit kader.
 
COMPETENTIEPROFIEL
Bachelorniveau
Je herkent problemen of vraagstukken, ziet verbanden en gaat op zoek naar aanvullende
relevante informatie.

Communiceren
Je gebruikt duidelijke en vlotte spreek-en schrijftaal. (Nederlands, Frans en Engels heb je dagelijks nodig)

Flexibiliteit
Je schakelt gemakkelijk tussen verschillende taken en houdt het hoofd koel bij tijdsdruk of onverwachte wijzigingen in de planning.
Je overlegt met je collega’s en garandeert een kwaliteitsvolle aanpak.
Je plant en organiseert je werk effectief en kan doelen en prioriteiten zelfstandig vastleggen.
Je behoudt te allen tijde het overzicht van je werk en stuurt bij waar nodig binnen de afgesproken tijd en met de beschikbare middelen.
 
Zorgvuldigheid
Je levert met oog voor detail correct werk af. Je gaat zorgvuldig en precies om met informatie en
materiaal, controleert je werk op juistheid en volledigheid, merkt fouten en onnauwkeurigheden
op. Ook onder tijdsdruk blijf je op details letten en kwaliteitsvol werk afleveren.
 
We offer:
 • Een verrijkende en afwisselende functie bij een groeiende en dynamische bank
• Een contract van onbepaalde duur na interimperiode
• Interne en externe opleidingen
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, enz.
• Wij zijn een bank op mensenmaat
  
Solliciteren kan via l.verheyden@dhbbank.com – meer info via 0471/719.977
JOB DESCRIPTION ACCOUNTANT + GENERAL AFFAIRS

GENERAL OBJECTIVE OF THE POSITION
Together with your colleagues, you ensure that the bookkeeping and related administration and reporting of the Belgian branch of the bank is taken care of to perfection.
You keep general and specific accounts and check the accounting documents for accuracy. You work according to internal guidelines and financial and accounting legislation and regulations.
 
PLACE IN THE ORGANISATION
You are part of the Belgian Accounting Department, which is responsible for the optimal and qualitative operation of the Belgian Department.
You work closely with 2 colleague accountants on a daily basis. You regularly coordinate with them about the deadlines they have to meet.
You also have regular contact with internal audit and other external parties (such as our auditor).
 
TASK PACKAGE
 The following components and tasks can be distinguished within the task package:
 1. Administration and accounting
- Entering and following up unpaid invoices, answering questions on invoices, 
   solving problems related to the invoices, preparing and executing payments
- Ensuring accounting processing: entering various invoices and various other entries (wages,
   expenses, depreciation, etc.), monitoring banks, reviewing accounts, assisting with monthly/annual
   specific centralizations and closing operations, etc.
- Assisting with monthly reporting, preparation of VAT and tax returns.
- A small part of your work will also involve following up on general affairs.
 
2. Reporting, interim figures and year-end closing
- Ensuring proper preparation of the financial year-end closing
- Auditor activities: i.e. preparing files for the auditor and assisting with the interim and statutory year-
  end audit.
- Submission of (ad hoc) accounting reports for internal or external
   reporting, actively contributing to the continuous optimization of these reports.
- Assisting in monitoring the budget and providing the necessary reports in this context.
 
COMPETENCE PROFILE
Bachelor level
You recognize problems or issues, see connections and look for additional relevant information.

Communication
You use clear and fluent spoken and written language. (Dutch, French and English are required on a daily basis)
Flexibility
You switch easily between different tasks and keep a cool head in case of time pressure or unexpected changes in planning.
You consult with your colleagues and guarantee a quality approach.
You plan and organize your work effectively and can set goals and priorities independently.
You maintain an overview of your work at all times and make adjustments where necessary within the agreed time and with the available resources.
 
Accuracy
You deliver correct work with an eye for detail. You handle information and material, checking your work for correctness and completeness, noting errors and inaccuracies notice. Even under time pressure, you continue to pay attention to detail and deliver quality work.
 
We offer:
- An enriching and varied position at a growing and dynamic bank
- An indefinite contract after an interim period
- Internal and external training courses
- Extra-legal benefits: meal vouchers, group insurance, hospitalization insurance, etc.
- We are a people-oriented bank
 
You can apply via: l.verheyden@dhbbank.com - more information via: 0471/719.977