Data privacyverklaring


Algemene introductie

Demir-Halk Bank (Nederland) NV (hierna: DHB Bank) respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe om uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met daarvoor geldende regels, zoals vastegelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Gedragscode voor de Verwerking van Persoonsgegevens door Financiële Instellingen.
Op 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") of de General Data Protection Regulation ("GDPR").
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonlijke gegevens die worden verstrekt door of verkregen van klanten, werknemers en andere derde partijen. Bovendien is deze verklaring ook van toepassing op de verwerking van persoonlijke en/of andere gegevens van iedereen die de website van DHB Bank bezoekt en/of gebruikt, inclusief die informatie  welke is verstrekt door het invullen van de formulieren via onze website. Bovenal is het beschermen van persoonlijke gegevens van groot belang voor DHB Bank.

Reikwijdte van verwerkingsactiviteiten;
Als DHB Bank verwerken wij persoonsgegevens van personen met wie wij, direct of indirect, in een relatie, als prospect of eerder een relatie zijn aangegaan. Het bereik kan worden gedefinieerd als
- Onze klanten en hun vertegenwoordigers, borgen etc.
- Potentiële klanten die geïnteresseerd zijn in onze diensten en activiteiten
- Onze werknemers
- Personen die verbonden zijn met b.v. een bedrijf of dienstverlener met wie we een relatie zijn aangegaan of die geïnteresseerd zijn in het starten van een relatie of een relatie hadden in het verleden.
Wees erop attent dat als uw bedrijf of organisatie persoonlijke gegevens van haar werknemers deelt met DHB Bank, u verplicht bent hen hiervan op de hoogte te stellen. Deze privacyverklaring kan worden gebruikt om te documenteren hoe we hun persoonlijke gegevens verwerken.

Waarom verwerkt DHB Bank Persoonsgegevens?
1. Een relatie aangaan.
Als u een bankrekening wilt openen of een andere service wilt gebruiken, hebben we uw persoonlijke gegevens nodig. We zijn verplicht om vast te stellen of het is toegestaan om u als klant te accepteren of dat we u een lening kunnen verstrekken. We kunnen de informatie van derden in dit proces gebruiken, zoals de informatie van een kredietburo. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om de geschiktheid voor bepaalde producten en / of diensten te beoordelen. We moeten een volledig leesbare kopie van uw identiteitsbewijs verkrijgen, als onderdeel van het onboarding-proces.

2. Voor het uitvoeren van uw transacties en het onderhouden van onze relatie.
Als u ons verzoekt om een transactie uit te voeren, dan hebben we uw naam en andere vereiste informatie nodig, die we kunnen delen met de begunstigde en eventuele bemiddelende instelling(en). We kunnen, als onderdeel van het bewaken van onze klantcontactprocessen of als bewijsmateriaal, telefoongesprekken opnemen.

3. Om uw en onze belangen te beschermen.
Om de financiële sector te beschermen, verwerken wij persoonsgegevens. Als voorbeeld; het vermijden van of onderzoeken van (potentiële) fraudegevallen. We kunnen bepaalde incidentregisters onderhouden of gebruiken en openbare bronnen raadplegen. We kunnen persoonlijke gegevens delen met derden die zich bezighouden met het voorkomen van (cyber) criminaliteit. We delen uw informatie alleen mits we van tevoren met deze partijen hebben afgesproken dat zij gebonden zijn aan bepaalde regels. Dit om een zorgvuldig gebruik van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

4. Voor marketing- of promotiedoeleinden.
We kunnen uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn. U hebt altijd de mogelijkheid om u af te melden. We kunnen deze via onze website verkregen gegevens gebruiken om u relevantere informatie of ander aanbiedingen te doen. We kunnen de gegevens ook gebruiken voor het uitvoeren van analyses, inclusief benchmarkanalyses. Door dit te doen, zullen we onze diensten kunnen verbeteren.

5. Om contacten met leveranciers en klanten mogelijk te maken.
Als u een medewerker van DHB Bank bent, kunnen wij uw persoonlijke gegevens bijvoorbeeld delen in de DHB Bank handtekeningen-lijst om vertegenwoordiging namens de bank te kunnen valideren.

6. Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Op basis van (internationale) regels en voorschriften moeten we onze klantendossiers continu bijwerken en actueel houden. De wetgeving inzake het voorkomen van het witwassen van geld verplicht ons om bijvoorbeeld bepaalde (ongebruikelijke) transactiepatronen te beoordelen, een nadere analyse uit te voeren wanneer bepaalde drempelwaarden worden bereikt of om een uiteindelijke begunstigde (UBO) of eigenaar van rechtspersonen te identificeren.
Op basis van wettelijke verplichtingen moeten we bepaalde (geanalyseerde) gegevens verstrekken aan overheidsinstellingen, belastingautoriteiten of toezichthouders. Op basis van onze zorgplicht kunnen we ook worden verplicht om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

7. Als onderdeel van ons bedrijfsbeheer.
Als financiële instelling moeten we bijvoorbeeld de risico's beoordelen en risicobeperkende maatregelen gebruiken; zo kunnen we (een deel van) onze kredietrisico's verzekeren bij een externe verzekeringsmaatschappij. Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld als onderdeel van een dergelijke overeenkomst.

8. Om aan archiveringsvereisten te voldoen.
We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor juridische zaken, historische of statistische doeleinden, terwijl uw persoonlijke gegevens gedurende deze periode in ons bezit blijven.

Verwerkt DHB Bank gevoelige persoonsgegevens als "speciale" categorieën van persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens die b.v. gezondheid, ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap. Alleen in specifieke gevallen zullen we gevoelige persoonlijke gegevens verwerken, bijvoorbeeld als u ons opdraagt een lidmaatschapsbijdrage te betalen aan een politieke partij of in verband met een verzekering die in België in combinatie met een persoonlijke lening wordt aangeboden, daarbij kunnen bepaalde gezondheidsgegevens in de verwerking worden opgenomen.
Strafrechtelijke gegevens kunnen worden verwerkt op basis van het gebruik van incidentregisters. Het doel van deze registers is het beschermen van de belangen van de klanten of organisatie, b.v. voor fraude-identificatie.

Gegevens van kinderen (minderjarigen) worden alleen verwerkt als een spaarrekening in hun naam wordt geopend en we zullen dit alleen doen nadat we toestemming hebben gekregen van de persoon / personen die de ouderlijke vertegenwoordiging dragen.

Voor andere gegevensverwerking van persoonsgegevens in deze categorie,  deze verwerken we alleen op basis van een wettelijke verplichting, uw toestemming of als u ons verzoekt deze te verwerken of als u deze zelf openbaar maakt.

Zijn mijn persoonlijke gegevens veilig bij de DHB-Bank?
DHB Bank behandelt gegevens die door klanten zijn verzameld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door de nodige technische en administratieve maatregelen te nemen. Afgezien van algemene IT-controles om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te waarborgen, ontwerpt de bank de werkprocessen met de nadruk op 'need to know'-basis. Dat wil zeggen, dat slechts een deel van de klantinformatie beschikbaar is voor de aangewezen DHB Bank-medewerker om de gerelateerde functies uit te voeren. De medewerkers vervullen hun rollen in overeenstemming met de strikte gedragscode van de bank in dit opzicht. Bovendien handhaaft de bank met een gelaagde aanpak een degelijk controlekader dat verschillende preventieve en detectie technische systemen omvat, zoals inbraakpreventiesysteem en gegevensverlies preventiesysteem, met meerdere controlepunten in de gegevensverwerking. Om mogelijke risico's bij een compromis verder te beperken, houdt de bank ook de persoonlijk identificeerbare gegevens van klanten veilig door een combinatie van pseudonimisering, codering en anonimisering en door end-to-end-beveiliging te gebruiken.

Hoe gaat DHB Bank met mijn persoonlijke gegevens om?
Uw persoonlijke gegevens worden niet langer gearchiveerd / bewaard dan wettelijk vereist voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Toegang tot uw persoonlijke gegevens is beperkt tot die personeelsleden die toegang moeten hebben tot hen op basis van hun functie / rol.
Al onze werknemers zijn gebonden aan een vertrouwelijkheidsovereenkomst conform de gedragscode van de bank.

Gegevensuitwisseling met derden.
In bepaalde gevallen gebruikt DHB Bank derden voor taken / activiteiten waarbij zij persoonsgegevens verwerken die door de bank zijn verkregen. Als voorbeeld gebruiken we een externe drukkerij voor het printen/verzenden van dagafschriften of mailings. We mogen deze derde partijen alleen gebruiken als het gebruik van uw persoonlijke gegevens past in het doel waarvoor die gegevens zijn verstrekt. Deze derde partij moet aantonen dat zij ook de nodige (beheer)maatregelen heeft genomen om een voldoende beveiligings nivo te waarborgen en een bewerkings overeenkomst heeft ondertekend.

We zullen uw persoonlijke gegevens ook delen met partijen die we nodig hebben voor de uitvoering van onze services. Als voorbeeld de uitvoering van uw transactie verzoek, zoals SWIFT betalingen, waarbij uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met een land met een ander niveau van gegevensbescherming.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook deel uitmaken van een formeel onderzoek door lokale autoriteiten.
DHB Bank zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen of anderszins beschikbaar stellen aan derden.

Kan ik zien welke persoonlijke gegevens door DHB Bank worden verwerkt?
Ja, u kunt een overzicht krijgen van uw persoonlijke gegevens verwerkt door DHB Bank, door een schriftelijk en ondertekend verzoek te sturen, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs, naar ons hoofdkantoor in Rotterdam;

DHB Bank, Compliance and Legal Department
Antwoordnummer 3150
3000 WB Rotterdam

Kan ik een rectificatie of verwijdering van mijn persoonlijke gegevens bij DHB Bank aanvragen?
In het geval u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn in ons systeem, onjuist worden verwerkt of om een verwijdering aan te vragen, dan dient u ons een schriftelijk en ondertekend verzoek, met daarin de details van uw verzoek, te sturen, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs, naar ons hoofdkantoor in Rotterdam;

DHB Bank, Afdeling Compliance en Legal
Antwoordnummer 3150
3000 WB Rotterdam

Als ik een klacht, opmerking of suggestie heb, wat kan ik dan doen?
Neem contact met ons op via een brief of via het klachten- / suggestieformulier op onze website onder Contactformulier, Klantenservice voor onze Nederlandse / Belgische klanten, Procédure de plaints voor onze Belgische klanten, Kundenbeschwerden, voor onze Duitse klanten. Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met uw contactpersoon bij DHB Bank.

DHB Bank, Klachten Comite
Antwoordnummer 3150
3000 WB Rotterdam

Als u een klacht hebt over de afhandeling van een klacht of uw persoonlijke gegevens gerelateerde verzoeken van DHB Bank, kunt u ook contact opnemen met:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 0900-3552248
E-mail: info@kifid.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Wijzigingen en het bijwerken van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt of (gedeeltelijk) worden gewijzigd om eventuele aanpassingen in onze werkwijzen en / of toepasselijke wet- en regelgeving weer te geven. Lees daarom deze Privacyverklaring periodiek door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen of updates.

DHB Bank behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te actualiseren. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Datum: mei 2018, versie 0.1.

Er zijn een vertalingen, in het geval van een discrepantie zal de Nederlandse tekst leidend zijn.

 
Cookies

De website www.dhbbank.be plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer en andere elektronische apparaten worden geplaatst, bijvoorbeeld tablet, smartphones, wanneer u onze website bezoekt.

Het cookiebestand wordt gegenereerd door onze website wanneer u deze opent en wordt geaccepteerd en verwerkt door de browsersoftware van uw computer. Het cookiebestand wordt opgeslagen in de map of submap van uw browser.

Cookies stellen de DHB Bank in staat om statistische informatie samen te stellen met betrekking tot het gebruik van de websites, bijvoorbeeld de frequentie van bezoeken, IP-adressen, de gemiddelde duur van bezoeken, welke pagina's worden bekeken tijdens een bezoek, authenticatiegegevens, acceptatie of afwijzing van websitevoorwaarden, perioden van inactiviteit, tijdzones, taalvoorkeuren en andere informatie.

DHB Bank gebruikt deze cookie-informatie voor de volgende doeleinden:
• om de inhoud en prestaties van de website te verbeteren;
• om tegemoet te komen aan uw zoekbehoeften;
• om inloggen en authenticatie in te schakelen wanneer u zich aanmeldt op onze website;
• om uw terugkeer naar onze website te herkennen, en;
• om DHB Bank in staat te stellen verbeterde en meer persoonlijke service te leveren door DHB Bank toe te staan de website aan te passen in overeenstemming met uw persoonlijke interesses;

Informatie die wordt bewaard in door DHB Bank ingestelde cookies wordt tot een minimum beperkt en kan alleen door DHB Bank worden gelezen. U kunt ook het gebruik van cookies beheren via uw webbrowser. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren en verwijderen, gaat u naar: http://cookiesverwijderen.net.

De website zal cookies verstrekken aan de gebruikers van deze website, tenzij u uw browserinstellingen hebt gewijzigd om cookies te weigeren. Maar vergeet niet dat sommige of alle delen van deze website mogelijk niet goed werken of helemaal niet. U geeft een uitdrukkelijke toestemming door te klikken om cookies te accepteren.

Er is een diagram opgenomen met de soorten cookies die DHB Bank gebruikt, aan het einde van deze Privacyverklaring.

Een overzicht van de cookies die door DHB Bank worden gebruikt:

Functionele cookies op de DHB website:

Cookie(s) Doeleinden Bewaarperiode
CMSPreferredCulture
 
Deze cookie traceert welk gedeelte van de website u bezoekt en in welk taal. 1 jaar
 
CMSCurrentTheme De naam om het juiste ontwerp te tonen. 1 dag


Noodzakelijke / Standaard cookie(s) op de DHB website

Cookie(s) Doel Bewaarperiode
ASP.NET_SessionId Deze cookie houdt bij en identificeert elke gebruiker, zodat gebruikergerelateerde informatie aan de gebruiker kan koppelen. Actieve sessi
CMSCookieLevel Deze cookie wordt gebruikt om de cookievoorkeur van de gebruiker te registreren. 1 jaar


Functionele cookies op de DHB Net Banking website:

Cookie(s) Doel Bewaarperiode
LastHost Deze cookie lokaliseert de land vanwaar de gebruiker voor het laatst is ingelogd. 1 maand
menu Deze cookie houdt bij welke menu groep er is geselecteerd door de gebruiker. Actieve sessie
LangCookie Deze cookie houdt de taalvoorkeur van de gebruiker bij. Actieve sessie

Noodzakelijke/Standaard cookies op de Net Banking website:
 

Cookie(s) Doel Bewaarperiode
ASP.NET_SessionId Deze cookie houdt bij en identificeert elke gebruiker, zodat gebruikergerelateerde informatie aan de gebruiker kan koppelen. Actieve sessie
.ASPXAUTH

De ASPXAUTH cookie wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren en te verifiëren of het daadwerkelijk de gebruiker is.

Actieve sessie
cookiePreference

Deze cookie wordt gebruikt om de cookievoorkeur van de gebruiker te registreren.

1 jaar